Hållbart fiske

Vi odlar fisk som gör gott

- för hälsa och miljö

Föda upp världens mest hållbara fisk


2013 startade Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Gårdsfisk med visionen att föda upp en av världens mest hållbara fiskar för att vi ska kunna äta fisk utan att bidra till överfiske, miljöförstöring och övergödning. Med vår systemdesign, som vi kallar integrerat lant- och vattenbruk, kombineras vattenbruket med lantbruket, vilket ger oss möjligheter för att omhänderta alla näringsutsläpp från uppfödningen som ett högvärdigt gödsel och minimera miljöpåverkan. Vi har bestämt oss för att arbeta med naturen istället för emot den.

Förutom att vi föder upp en god och nyttig fisk så arbetar vi för en levande landsbygd och för att skapa nya affärsmöjligheter för lantbrukare. Den mest hållbart uppfödda fisken säljs under varumärket Gårdsfisk.

Med vilja och hårt arbete är det möjligt!

Vi har hela tiden hört att det är inte möjligt att bygga ett framgångsrikt fiskuppfödningsföretag och samtidigt bibehålla höga miljökrav. Viljan att motbevisa och ett stort miljötänk har lett till att efter över fem års planering, många bakslag och mycket kvällsarbete fick vi igång projektet Integrerat lant- och vattenbruk. Praktiken har visat att med hårt arbete, hårda förhandlingar, lyckosamma auktioner och en bra begagnad marknad så gick det att genomföra.

Vi förvärvade det mest nergånga och billigaste lantbruket som vi kunde hitta och var troligtvis de enda som kunde se potentialen och påbörjade ombyggnationen direkt trots att de flesta berättade för oss att vi aldrig skulle kunna genomföra detta med endast två par händer och vår begränsade budget. Taket på ladugården lades om, väggar och innertak revs, tilläggsisolerades och byggdes upp igen. Golv bilades upp, isolerades och gjöts igen. Tillslut stod vi där med Sveriges första Integrerade vattenbruk och hade nått vår vision om att bygga ett fiskodlingsystem utan utsläpp. Där vi kan kontrollera vattenkvalitén, energianvändningen och omhänderta all den övergödning som en fiskodling vanligtvis bidrar med.

Vi kan idag leverera fisk som är hälsosam och odlad med minimal miljöpåverkan nära konsumenten.

Varför Gårdsfisk?

Fisken i havet är utfiskad, insjöfisken är så giftig att Livsmedelsverket endast rekommenderar att äta den ett par gånger per år, sjöar är övergödda och havsbottnar är förstörda. Att vår fisk föds upp på en gård ger oss helt andra förutsättningar än andra odlingar. Vi har möjligheten att kontrollera vattenkvalitén, risk för sjukdomar, smitning, energiförbrukning m.m.. Utöver detta återanvänder vi all spillnäring från odlingen som ett högvärdigt gödsel för växtodling, dvs vi släpper inte ut mer kväve och fosfor än vad växtodlingen kan ta upp. Alla dessa faktorer gör att vi vågar kalla oss miljövänliga och stå bakom det. Vi arbetar dagligen med att energieffektivisera och minimera hanteringen för att skapa ett robust system som kan förändra sättet vi odlar fisk.

Varför har vi valt just dessa fiskar?

De fiskar vi odlar är en mycket resistenta och tåliga som fungerar bra i stora stim, vilket lämpar sig väl i en fiskodling. Då både Rödstrimma och Clarias är varmvattenlevande är den också mer resistent mot bakterier och virus, vilket minimerar behovet av medicinering eller behandlingar. De flesta sjukdomar som skulle kunna uppstå kan lösas genom att helt enkelt salta vattnet, dvs inget behov av antibiotika. Att fisken också får bra tillväxt på vegetabiliska proteiner är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta vidare med bättre och mer miljövänliga foder.

Vi har valt bort de vanliga svenska arterna, då de är karnivora vilket kräver en större andel foderfisk i fodret. Att utfodra matfisk med annan matfisk är svårt att försvara och förstå logiken i. Ett foder baserat på mer vegetabiliska proteiner och i framtiden helt baserat på restprodukter gör att tropiska fiskar lägre ner i trofinivån är det bästa alternativet för hållbar fiskproduktion. Dessutom är utbudet av färsk fisk ganska smalt vilket såklart även spelat en roll i val av fisk.

Änglamarkspriset 2016 - ett kvitto 


Med er tacksamma hjälp fick vi äran att vinna Änglamarkspriset 2016.