top of page

31 augusti 2018

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Region Skånes Miljövårdsfond, Almi, Sten K Johnsons stiftelse

Projektet syftade till att undersöka hur man kan använda fiskgödsel inom lantbruket. Att fiskgödsel innehåller både kväve och fosfor, sådant som jordbruket behöver är känt. Men skulle det vara kompatibelt med stora jordbruksmaskiner? Alltså sådant som redan finns i lantbruket? Vidare var det viktigt att ta reda på exakt sammansättning för att få svar på vilka grödor som är lämpliga att odla med fiskgödsel som näringsgivare. Under projektperioden prövades olika system. Det började med en stor damm och fortsatte med olika typer av sedimeneringsbassänger och resulterade i ett enkelt trekammarsystem. Den 8 maj 2018 skedde den första spridningen av gödsel med konventionell gödselspridare på åker. Det är ett högvärdigt gödsel med god potential att minska importerad handelsgödsel.

bottom of page