top of page

1 juni 2023

Innovationspaket inom svensk avel för varmvattenlevande arter

Medverkande

Gårdsfisk, Jordbruksverket

Finansiär

Stödet från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 finansieras delvis av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Syftet med projektet är att stärka och bredda konkurrenskraften i det svenska vattenbruket med nya arter, processer, kompetens och säkra tillgången på yngel till svenska producenter och bibehålla en hög nivå på djurvälfärd.

Målet med projektet är att undersöka den genetiska bredden av befintligt avelsmaterial. Ta fram en genetisk panel för både tilapia och afrikansk ålmal.

Projektet består av tre arbetspaket.
I första arbetspaketet är fokus på utveckling av avel och genetik samt processer för säkert avelsarbete som innefattar utveckling av avelsfisk genom kartläggning av det genetiska materialet.

I arbetspaket två avser naturlig parning av afrikansk ålmal.

Det sista arbetspaketet, som byggs kring de övriga arbetspaketen, kommer ligga till grund för ökad kännedom om hur uppfödningsarbete ska ske och hur man verifierar att arbetet utförs på korrekt sätt. Insatsen kommer att resultera i ett fiskvälfärdsindex som kan användas för att bedöma fiskvälfärden i uppfödningsanläggningar med varmvattenlevande fiskarter


ENG.
The purpose of the project is to strengthen and broaden the competitiveness of the Swedish aquaculture industry with new species, processes, expertise, and ensure the availability of fry to Swedish producers while maintaining a high level of animal welfare.

The goal of the project is to investigate the genetic diversity of existing breeding stock. Develop a genetic panel for both Tilapia and African catfish.

The project consists of three packages. The first work package focuses on the development of breeding and genetics, as well as processes for safe breeding work, which includes developing breeding fish through mapping of the genetic material.

The second work package aims at natural mating of African catfish.

The final work package, which is built around the other work packages, will lay the foundation for increased knowledge of how rearing work should be conducted and how to verify that the work is done correctly. The effort will result in a fish welfare index that can be used to assess fish welfare in warm-water aquaculture facilities.

Reference number 2022-4063 within the marine, fisheries, and aquaculture program 2021-2027.

bottom of page